SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

vydané Autodopravou Daniel Sládek s.r.o. v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen „Přepravní řád“).

Čl. 1 Všeobecná ustanovení
 1. Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, zavazadel, věcí a živých zvířat na linkách veřejné autobusové dopravy a stanovují podmínky pro tuto přepravu, odpovědnost dopravce a práva a povinnosti cestujících, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 2. Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije své právo k přepravě tím, že nastoupí do vozidla dopravce a bezodkladně zaplatí jízdné nebo se prokáže platným jízdním dokladem.
 3. Cestující se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje dodržovat podmínky Přepravního řádu, těchto Smluvních přepravních podmínek a Ceníku jízdného vydaného Autodopravou Daniel Sládek s.r.o. (dále jen „Ceník jízdného“).
 4. Řidič nebo jiná pověřená osoba dopravce vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen „Pověřená osoba“) je oprávněn dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy a jednat v souladu se zněním obecně závazného právního předpisu, aby byla zajištěna práva dopravce.
 5. Dopravce informuje cestující o provozu a jeho změnách na autobusových zastávkách, ve vozidlech a na svých internetových stránkách. Pověřenou osobou dopravce, která na žádost cestujícího vydá potvrzení o přerušení jízdy nebo o zpoždění spoje, je řidič autobusu.
Čl. 2 Jízdní doklad
 1. Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem v souladu s Ceníkem jízdného. Platným jízdním dokladem může být:
  • jednotlivá nebo hromadná jízdenka zakoupená u řidiče
  • časová jízdenka, opravňující k jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném místním a časovém rozsahu
  • průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu, Ceníku jízdného nebo Smluvních přepravních podmínek právo na přepravu zdarma
  • čipová karta, nesoucí informaci o platném jízdném nebo přepravě zdarma
 2. Jízdní doklad je zejména neplatný pokud
  • nejde o originál
  • je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití
  • je používán bez fotografie (je-li vyžadována)
  • údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny
  • je použit neoprávněnou osobou
  • uplynula doba jeho platnosti nebo vozidlo opustilo zastávku, uvedenou na jízdence jako cílovou
 3. Neplatný jízdní doklad je pověřená osoba oprávněna cestujícímu odebrat v souladu s § 6 odst. 3 Přepravního řádu.
Čl. 3 Jízdné a přepravné
 1. Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného a přepravného a tarifní podmínky jsou stanoveny Ceníkem jízdného.
 2. Podmínkou přiznání nároku na bezplatné nebo zlevněné jízdné pro kategorie cestujících určené Ceníkem jízdného je prokázání nároku příslušným průkazem (např. průkaz ZTP, Žákovský průkaz, Občanský průkaz). Prokázání se nevyžaduje u dětí do 15 let.
 3. Věci a zvířata, které podléhají platbě přepravného, jsou vyjmenovány v Ceníku jízdného.
 4. Při neprovedení přepravy nebo vracení nevyužitého jízdného se postupuje podle §40 Přepravního řádu. Vracení jízdného se řídí § 42 odst. 2 Přepravního řádu.
Čl. 4 Přeprava dětských kočárků a jízdních kol
 1. Cestující s dětským kočárkem je povinen do vozidla nastoupit a vystoupit jen dveřmi označenými příslušným piktogramem a kočárek umístit na přilehlé plošině. Průjezd kočárku vozidlem není dovolen.
 2. Na určené plošině vozidla smí být přepravován jeden dětský kočárek, pokud řidič vozidla podle provozní situace nepovolí přepravu dalších kočárků.
 3. Do autobusu lze nastoupit s dětským kočárkem pouze po souhlasu řidiče. Výstup s dětským kočárkem je cestující povinen včas signalizovat řidiči stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“.
 4. Naložení a vyložení dětského kočárku si musí cestující zajistit sám.
 5. Pokud řidič nebo pověřená osoba z důvodu okamžité přepravní situace přepravu dětského kočárku odmítne, nesmí cestující s dětským kočárkem do vozidla nastoupit.
 6. Za přepravu kočárku bez dítěte se platí přepravné, přičemž podmínky pro přepravu jsou shodné s podmínkami pro přepravu kočárků s dítětem s tím, že kočárek s dítětem má při nástupu do vozidla přednost.
 7. Dětské kočárky jsou ve složeném stavu považovány za zavazadlo a nevztahují se na ně ustanovení o dětských kočárcích, pokud není současně přepravováno i dítě.
 8. Přeprava kočárků sloužících pro přepravu věcí je zakázána.
 9. Přeprava jízdních kol je dovolena pouze se souhlasem řidiče v závislosti na aktuální kapacitě a vytíženosti vozidla.
 10. Podmínky pro přepravu jízdních kol jsou shodné s podmínkami pro přepravu kočárků s dítětem s tím, že kočárek s dítětem má při nástupu do vozidla přednost.
Čl. 5 Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přeprava osob na vozíku pro invalidy
 1. Dopravce vyhrazuje a označuje pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ve vozidlech nejméně dvě místa k sezení. Tato vyhrazená místa mohou ostatní cestující obsadit pouze v případě, kdy na ně neuplatňuje nárok cestující s omezenou schopností pohybu a orientace.
 2. Stojí-li v zastávce současně více vozidel, dopravce zajistí opětovné zastavení každého vozidla v úrovni označníku zastávky v případě, že se v zastávce nachází osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba se slepeckou holí.
 3. V autobusech je možné přepravu osob na vozíku pro invalidy uskutečnit pouze s vědomím řidiče. Osoba na vozíku pro invalidy si musí předem zajistit doprovod osob, které jsou schopny samostatně vozík naložit do vozidla a z vozidla jej vyložit. Naložení vozíku s osobou na vozíku pro invalidy do vozidla a jeho vyložení musí být provedeno v době co nejkratší. Před zastávkou, kde hodlá vystoupit, oznámí osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba doprovázející výstup z vozidla stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“.
 4. Vozík pro invalidy musí být umístěn tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob na vozíku pro invalidy ani ostatních osob. Vozík pro invalidy musí být vybaven účinnou ruční brzdou znemožňující po celou dobu přepravy jeho samovolný pohyb (poloha „zabrzděno“).
 5. Cestující se při nástupu řídí u nízkopodlažních vozidel mezinárodním symbolem přístupnosti, u ostatních vozidel piktogramem kočárku.
 6. Prázdný vozík pro invalidy lze přepravit na určených místech ve vozidle jen se souhlasem řidiče. Řidič nebo pověřená osoba odmítne přepravu osoby na vozíku pro invalidy nebo prázdného vozíku pro invalidy, pokud je prostor pro přepravu těchto vozíků nebo celé vozidlo plně obsazeno nebo pokud tato osoba nebo její doprovod nedodržela některé z ustanovení Smluvních přepravních podmínek.
Čl. 6 Vztahy mezi dopravcem a cestujícími
 1. Cestující musí dbát, aby včas do vozidla nastoupil a včas z vozidla vystoupil. Při nástupu a výstupu musí používat dveře podle jejich označení. Vystupující cestující mají přednost před nastupujícími.
 2. V zastávkách na znamení musí cestující, který hodlá nastoupit, stát viditelně v prostoru obvyklého nástupu do autobusu. Cestující, který hodlá vystoupit, musí včas použít signalizační zařízení ve vozidle.
 3. Nástup a výstup mimo zastávku, s výjimkou mimořádných případů, stanovených dopravcem, není povolen.
 4. Vyžadují-li to provozní či jiné závažné důvody, je cestující povinen na pokyn řidiče nebo pověřené osoby z vozidla vystoupit, a chce-li v jízdě pokračovat, na jeho pokyn včas nastoupit.
 5. Stojící cestující je povinen přidržovat se ve vozidle zařízení k tomu určených.
 6. Cestující je povinen bez vyzvání umožnit přednostní nástup a uvolnit místa vyhrazená pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
 7. Po příjezdu do konečné zastávky musí všichni cestující z vozidla vystoupit, nejedná-li se o spoj, který v konečné zastávce plynule navazuje na jiný spoj.
 8. Cestujícímu při přepravě v zájmu zajištění bezpečnosti jeho i ostatních osob není zejména dovoleno:
  • nastupovat nebo vystupovat, pokud je dávána zvuková nebo světelná návěst, a nenastupovat do vozidla, které je plně obsazeno nebo je za obsazené prohlásil řidič nebo pověřená osoba
  • zdržovat se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo v prostoru, kde znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla
  • neoprávněně otevírat dveře vozidla a bezdůvodně uvádět v činnost bezpečnostní signalizační nebo jiná zařízení dopravce
  • mluvit za jízdy na řidiče
  • jíst a pít ve vozidlech a kouřit ve vozidlech, na nástupištích, v přístřešcích a čekárnách
  • stát, klečet nebo ležet na sedadlech a pokládat zavazadla na sedadla
  • znečišťovat ostatní cestující nebo vozidlo jakož i zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním a poškozovat vozidlo jakož i zařízení pro cestující
  • zavěšovat se na záchytná madla a tyče ve vozidle
  • chovat se hlučně, hlasitě provozovat hudbu (též reprodukovanou hudbu nebo řeč)
  • opírat se o dveře vozidla, bránit jejich otvírání a zavírání
  • vyklánět se z oken a vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat ven
  • používat sportovní náčiní (kolečkové brusle, skateboard apod.) ve vozidle a v přepravním prostoru
  • provozovat obchodní činnost nebo nabídku tiskovin či jiných věcí ve vozidlech a v přepravním prostoru
  • jinak porušovat ustanovení Přepravního řádu nebo Smluvních přepravních podmínek
 9. Ohrozí-li cestující porušením svých povinností řidiče nebo jinou pověřenou osobu, jedná se o přestupek podle obecně závazného právního předpisu.
Čl. 7 Podmínky přepravy zavazadel
 1. Cestující může vzít s sebou do vozidla ruční zavazadlo, spoluzavazadlo nebo živé zvíře, pokud jsou splněny podmínky pro jeho přepravu.
 2. Cestující může vzít s sebou do vozidla nejvýše 3 zavazadla do celkové hmotnosti 50 kg. Zavazadlo musí být ve vozidle uloženo tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost nebo zájem ostatních osob, případně podle pokynů řidiče nebo pověřené osoby. Dohled na zavazadla přísluší pouze cestujícímu.
 3. Zavazadla, která lze přepravovat bezplatně a zavazadla, která podléhají placení přepravného, určuje Ceník jízdného. Placení přepravného podléhají i zavazadla, u kterých přesahuje jen jeden z limitujících rozměrů.
 4. Cestujícímu není dovoleno brát s sebou do vozidla ani do přepravního prostoru:
  • věci, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy nebo opatřeními orgánů státní správy
  • nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, oheň, poškození vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat, vyjma látek uvedených v odst. 11
  • věci, které pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, popř. znečistit cestující nebo vozidlo (brusle mohou být přepravovány pouze v ochranném obalu)
  • věci, které by svým zápachem, případně jinými vlastnostmi mohly být cestujícím na obtíž
  • nabité střelné zbraně (nevztahuje se na střelné zbraně příslušníků armády a policie, pro jejichž přepravu platí zvláštní předpisy)
  • předmět, jehož rozměry přesahují 50 x 60 x 80 cm nebo předmět tvaru válce, delší než 3 m nebo o průměru větším než 20 cm a předmět deskového tvaru, je-li větší než 100 x 150 x 10 cm, i když přesahují jeden z těchto rozměrů; výjimku tvoří dětské kočárky, vozík pro invalidy nebo jiná kompenzační pomůcka, jeden pár lyží s holemi a jízdní kolo.
 5. Jako zavazadlo může cestující vzít s sebou do vozidla nebo přepravního prostoru psa nebo jiná drobná zvířata (pokud tomu nebrání veterinární opatření), jsou-li umístěna ve schránách s nepropustným dnem nebo jiných vhodných zavazadlech a není-li jejich přeprava na obtíž cestujícím (zápach, hluk apod.). Pro přepravu schrán se zvířaty platí ustanovení pro přepravu zavazadel.
 6. Bez schrány lze vzít do vozidla a do přepravního prostoru pouze psa. Cestující přepravující psa bez schrány nesmí připustit ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby a je povinen neprodleně odstranit každé znečištění, které pes způsobil, nebo uhradit úklid znečištěného místa.
 7. Není-li pes umístěn ve schráně nebo jiném vhodném zavazadle, musí být před vstupem do vozidla nebo přepravního prostoru, po celou dobu přepravy a při výstupu z vozidla (opuštění přepravního prostoru) opatřen náhubkem a držen na krátkém vodítku, nejedná-li se o vodícího či asistenčního psa nevidomé nebo jinak hendikepované osoby. Pes nesmí být umístěn na sedadlo.
 8. O možnosti přepravy cestujícího se psem bez schrány rozhoduje řidič. Cestující musí řidiče uvědomit o svém úmyslu nastoupit. Řidič nebo pověřená osoba může v odůvodněných případech přepravu psa bez schrány odmítnout nebo pro něj určit místo ve vozidle.
 9. V jednom vozidle může být přepravován nejvýše jeden pes bez schrány. Toto omezení neplatí, nastupuje-li do vozidla nevidomá či jinak hendikepovaná osoba s vodícím nebo asistenčním psem, bere-li dva psy do vozidla jeden cestující a pro psy armády a policie.
 10. Přepravné za psa, který není umístěn ve schráně nebo jiném vhodném zavazadle stanoví Ceník jízdného.
 11. Jako zavazadlo může cestující vzít s sebou do autobusu, pokud to obsazení vozidla dovoluje, jednu ocelovou láhev s kapalným topným plynem nebo chladicím médiem o celkové hmotnosti nejvýše 10 kg nebo jednu či dvě nádoby s naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l. Oba druhy paliva nesmí být současně přepravovány v jednom vozidle. Průchod vozidlem s těmito věcmi je zakázán. Láhev nebo nádoba s uvedeným obsahem nesmí být poškozena ani zevně znečištěna a musí mít těsně uzavřený uzávěr. Cestující umístí láhev nebo nádobu na plošinu vozidla, která není určena pro přepravu dětských kočárků, a zajistí ji proti převržení nebo mechanickému poškození. Elektrické akumulátory lze brát s sebou jako zavazadlo jen tehdy, jsou-li odplynovací otvory zajištěny tak, aby z nich kapalina nemohla vystříknout; nabité akumulátory musí být zajištěny proti zkratu. Elektrické akumulátory nesmějí být zevně znečištěny a musí být vždy postaveny na podlahu vozidla.
 12. Přepravné za přepravu nebezpečných věcí, jejichž přeprava je povolena, se platí jako za přepravu zavazadel.
Čl. 8 Přepravní kontrola
 1. Přepravní kontrolor se prokazuje odznakem nebo průkazem a je oprávněn požadovat od cestujícího předložení jízdního dokladu. Cestující je povinen na vyzvání pověřené osoby kdykoli během přepravy a v okamžiku vystoupení z autobusu předložit jízdní doklad. Cestující se nezbavuje této povinnosti ani mimo vozidlo, byl-li k předložení vyzván ve vozidle nebo při vystoupení z vozidla.
 2. V případě jízdy bez platného jízdního dokladu nebo jiného porušení Smluvních přepravních podmínek je přepravní kontrolor oprávněn ukládat a vybírat stanovenou přirážku, včetně odebrání neplatného jízdního dokladu. Přepravní kontrolor je také oprávněn dávat cestujícímu závazné pokyny a zjišťovat osobní údaje potřebné k vymáhání uložené přirážky. Při nedodržení přepravních podmínek cestujícím je přepravní kontrolor, řidič nebo pověřená osoba oprávněna vyloučit cestujícího z přepravy.
 3. Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem a odmítá na místě zaplatit přirážku v hotovosti, je povinen prokázat přepravnímu kontrolorovi své osobní údaje. Osobní údaje se prokazují občanským průkazem, případně jiným průkazem vydaným státním orgánem.
 4. Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem, cestující, který se neprokáže platným dokladem o zaplacení přepravného a cestující, který jiným způsobem poruší Smluvní přepravní podmínky dopravce, je povinen zaplatit jízdné a/nebo přepravné a přirážku k jízdnému. Výši přirážky stanoví Ceník jízdného.
 5. O zaplacení přirážky vydá pověřený zaměstnanec dopravce cestujícímu potvrzení.
 6. Pověřená osoba je oprávněna při zachování plynulosti a bezpečnosti provozu rozhodnout o způsobu kontroly tarifní kázně. Přepravní kontrolor je oprávněn provádět kontrolu cestujících též bezprostředně před nástupem či při nástupu do vozidla. Cestující bez platné jízdenky, je oprávněn k přepravě nepřipustit, nezakoupí-li si v přítomnosti pověřené osoby neprodleně jízdní doklad ve vozidle.
 7. Přepravní kontrolor je oprávněn pořizovat zvukové záznamy své verbální komunikace s cestujícím pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů pověřené osoby dopravce při ověřování oprávněnosti podnětů a stížností ze strany cestující veřejnosti. Pořízené zvukové záznamy verbální budou uchovány po dobu max. 60 dnů od data jejich pořízení, po uplynutí této doby budou vymazány. U pohledávek, které jsou dopravcem nebo jím pověřeným subjektem vymáhané, budou zvukové záznamy vymazány po vydání pravomocného rozhodnutí soudu. Pořízené zvukové záznamy mohou být postoupeny pouze soudu a Policii ČR.
 8. Pokud cestující v rozporu se zákonnými ustanoveními odmítne zaplatit přirážku k jízdnému a odmítne se prokázat osobními údaji, je pověřená osoba oprávněna jednat v souladu se zněním obecně závazného právního předpisu, aby byla zajištěna práva dopravce.
 9. Porušení přepravních povinností cestujícím, který ohrozí výkon přepravní kontroly, je přestupkem podle obecně závazného právního předpisu.
 10. Osobní údaje o cestujících, kteří se při kontrole neprokázali platným jízdním dokladem nebo jim byla uložena povinnost zaplatit přirážku za porušování Smluvních přepravních podmínek a neuhradí přirážku v hotovosti na místě kontroly, budou vedeny v evidenci dopravce za účelem ochrany jeho práv. V případě úhrady plné výše pohledávky před podáním žaloby k soudu budou osobní údaje o cestujícím odstraněny nejpozději do 5 let od provedení úhrady, v případě podání žaloby k soudu do 10 let od podání žaloby nebo od ukončení vymáhání.
 11. Cestující má právo se u dopravce dotázat, zda, jaké a k jakému účelu o něm zpracovává osobní údaje. Dotaz musí být učiněn písemnou formou.
Čl. 9 Závěrečná ustanovení
 1. Hlavním informačním kanálem dopravce jsou internetové stránky www.karlovarskadopravni.cz.
 2. Hlavním prostředkem ke komunikaci je určena e-mailová adresa info@karlovarskadopravni.cz.
 3. Tyto Smluvní přepravní podmínky jsou platné od 1.4.2022 na všech linkách provozovaných společností Autodoprava Daniel Sládek s.r.o.