Všeobecné obchodní podmínky

platné pro všechny služby sjednané se společností Autodoprava Daniel Sládek s. r. o. (dále jen A. D. S.)

Autodoprava Daniel Sládek s. r. o., M. Rovenské 965/20, 360 17 Karlovy Vary, IČ 07368780 vydává všeobecné obchodní podmínky.

Čl. 1 – Všeobecná ustanovení

 • Všeobecné obchodní podmínky platí pro nepravidelnou přepravu osob, zavazadel, věcí a živých zvířat v autobusech A. D. S., dále na všechny služby poskytnuté přes třetí stranu, a stanovují podmínky pro tuto přepravu, odpovědnost dopravce a práva a povinnosti zákazníka, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 • Cestující se uzavřením přepravní smlouvy či smlouvy o poskytnutí služeb zavazuje dodržovat Všeobecné obchodní podmínky, smluvní přepravní podmínky a Tarif A. D. S.
 • Pověřená osoba dopravce vybavená průkazem (dále jen Pověřená osoba) je oprávněna dávat cestujícím příkazy a pokyny důležité k zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy a jednat v souladu se zněním obecně závazného právního předpisu, aby byla zajištěna práva dopravce.

Čl. 2 – Vznik, splnění a odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb či přepravní smlouvy

 • Přepravní smlouva je uzavřena, pokud cestující využije svého práva k přepravě, že vypíše závaznou objednávku či rezervaci, nebo nastoupí do vozidla dopravce.
 • Dopravce má právo odstoupit od smlouvy do 1 dne před zahájením cesty bez nutnosti uhradit zákazníkovi odstupné. V rámci dobrých vztahů může ponechat částku v Bonusovém programu, na který dopravce připíše jako omluvu ještě 10% z celkové částky navíc.
 • V případě odstoupení od smlouvy ze strany cestujícího bude částka bez stornopoplatku (viz v následujícím bodě) převedena do Bonusového programu. Bonusový program je platný po dobu 18 měsíců a opravňuje cestujícího k provedení nové rezervace v tomto období a v částce uložené v Bonusovém programu. Pokud je cena nové rezervace vyšší než cena zrušené cesty, je nutno doplatit rozdíl. Pokud je cena nižší, rozdíl zůstane v Bonusovém programu a zbylé prostředky mohou být použity pro jinou rezervaci. U časově omezených akčních nabídek může docházet k odchylkám od těchto pravidel. Podrobnější informace naleznete v samostatných podmínkách dané akce, jež naleznete na webových stránkách.
 • Není-li důvodem k odstoupení od smlouvy porušení povinností A. D. S., je cestujícímu strhnuto z Bonusového programu odstupné:
 1. Pokud odstoupil od smlouvy nejpozději 11 dní před zahájením poskytnutí dohodnuté služby, výše odstupného činí 30% z celkové ceny, jestliže nebylo dopravcem uvedeno jinak.
 2. Pokud odstoupil od smlouvy 6-10 dní před zahájením poskytnutí dohodnuté služby, výše odstupného činí 50% z celkové ceny, jestliže nebylo dopravcem uvedeno jinak.
 3. Pokud odstoupil od smlouvy 5 dní a méně před zahájením poskytnutí dohodnuté služby, výše odstupného činí 100% z celkové ceny, jestliže nebylo dopravcem uvedeno jinak.

Čl. 3 – Přeprava kočárků a jízdních kol

 • Přeprava jízdních kol na nepravidelné dopravě je zakázána.
 • Uložení dětského kočárku do vozidla určí pověřená osoba na místo k tomu určené.
 • Procházení vozem s dětským kočárkem je zakázáno.
 • Do autobusu může cestující s dětským kolem nastoupit pouze se souhlasem Pověřené osoby. Výstup s dětským kočárkem musí být včas signalizovaný či oznámený Pověřené osobě.
 • Naložení a vyložení dětského kočárku si musí cestující zajistit sám.
 • Za přepravu dětského kočárku se musí uhradit přepravné 100 Kč.

Čl. 4 – Vztahy mezi dopravcem a cestujícími

 • Cestující má povinnost se dostavit na místo odjezdu včas. Pokud toto neučiní, nemá nárok na vrácení přepravného.
 • Pokud chce cestující nastoupit v zastávce, ve které neučinil zahájení přepravy, je povinen tuto situaci nahlásit při nástupu do vozidla pověřené osobě.
 • Vyžadují-li to provozní či jiné závažné důvody, je cestující povinen na pokyn Pověřené osoby z vozidla vystoupit, a chce-li v jízdě pokračovat, na jeho pokyn včas nastoupit.
 • Stojící cestující je povinen přidržovat se ve vozidle zařízení k tomu určených.
 • Sedící cestující je povinen využít bezpečnostní pásy na svém sedadle, pokud je jím autobus vybavený.
 • Nástup a výstup mimo zastávku kromě mimořádných situacích je nepřístupný.
 • Cestujícímu při přepravě v zájmu zajištění bezpečnosti jeho i ostatních osob není zejména dovoleno:
 1. Nastupovat nebo vystupovat, pokud je dávána zvuková nebo světelná návěst, a nenastupovat do vozidla, které je plně obsazeno nebo je za obsazené prohlásila Pověřená osoba.
 2. Zdržovat se v prostoru, který může bránit ve výhledu řidiče
 3. Chovat se hlučně.
 4. Konzumovat nápoje, či potraviny ve vozidlech, pokud nebylo Pověřenou osobou dáno jinak.
 5. Provozovat obchodní činnost, roznášení tiskovin a dalších předmětů ve vozidlech.
 6. Stát, klečet nebo ležet na sedadlech.
 7. Pokládat svá zavazadla na sedadla.
 8. Bránit dveřím k jejich otevíráním a zavíráním, a také se o ně opírat.
 9. Vyklánění částí těla z oken.
 10. Neoprávněně otevírat dveře vozidla a bezdůvodně uvádět v činnost bezpečnostní, signalizační nebo jiná zařízení dopravce.
 11. Používat sportovní náčiní.
 12. Jinak porušovat Smluvní přepravní podmínky.
 • Dopravce má povinnost přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové, jež jsou uvedeny v rezervaci, pokud není uvedeno jinak. 
 • Cestujícímu nevzniká nárok na inzerované nadstandartní služby, které jsou pouze v dispozici dopravce.
 • Při mezinárodní přepravě je cestující povinen předložit Pověřené osobě svůj cestovní doklad vydaný státním orgánem, který je nezbytný k vycestování do zahraničí.

Čl. 5 – Podmínky pro přepravu zavazadel

 • Cestující si může vzít do vozidla maximálně 1 příruční zavazadlo, pokud není ustanoveno jinak.
 • Zavazadlo musí být uloženo tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost nebo zájem ostatních osob.
 • Zavazadla, která lze přepravovat bezplatně a zavazadla, která podléhají placení přepravného, určuje Pověřená osoba dopravce. Placení přepravného podléhají i zavazadla, u kterých přesahuje jen jeden z limitujících rozměrů.
 • Cestující nesmí s sebou brát do vozidla:
 1. Věci, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy nebo opatřeními orgánů státní správy.
 2. Nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, oheň, poškození vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat.
 3. Věci, které pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, popř. znečistit cestující nebo vozidlo.
 4. Věci, které by svým zápachem, případně jinými vlastnostmi mohly být cestujícím na obtíž.
 5. Nabité střelné zbraně (nevztahuje se na střelné zbraně příslušníků armády a policie, pro jejichž přepravu platí zvláštní předpisy).
 6. Předmět, jehož rozměry přesahují 50x60x80 cm, pokud není Pověřenou osobou dáno jinak.
 • Přeprava zvířat ve vozidlech A. D. S. je nepřípustná. Jako jediná výjimka pro přepravu zvířat platí pro asistenčního psa, psa Policie ČR, nebo jiných ozbrojených složek, kdy stačí, aby byl pes na vodítku.

Čl. 6 – Závěrečná ustanovení

 • Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1.12.2019.